Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Chémia

Strečing pre mozgové bunky: cvičenie 1

On-line testy: chemické prvky

Prezentácie:  zemný plyn      DNA      halogenderiváty uhľovodíkov

Precvičte si vzorce:

zadanie I.     zadanie II.      zadanie III.    zadanie IV.    zadanie V.

zadanie VI.    zadanie VII.    zadanie VIII.      zadanie IX.    zadanie X.    zadanie XI.   

zadanie XII.    zadanie XIII.    zadanie XIV.    zadanie XV.    zadanie XVI.    zadanie XVII.   

zadanie XVIII.    zadanie XIX.    zadanie XX.    zadanie XXI.    zadanie XXII.    zadanie XXIII.    zadanie XXIV.    zadanie XXV.    zadanie XXVI.    zadanie XXVII.    zadanie XXVIII.    zadanie XXIX.    zadanie XXX.    zadanie XXXI.    zadanie XXXII.    zadanie XXXIII.    zadanie XXXIV.    zadanie XXXV.    zadanie XXXVI.    zadanie XXXVII.    zadanie XXXVIII.    zadanie XXXIX.    zadanie XL.    zadanie XLI.    zadanie XLII.    zadanie XLIII.    zadanie XLIV.    zadanie XLV.    zadanie XLVI.    zadanie XLVII.    zadanie XLVIII.    zadanie XLIX.    zadanie L.    zadanie LI.    zadanie LII.    zadanie LIII.    zadanie LIV.    zadanie LV.    zadanie LVI.    zadanie LVII.    zadanie LVIII.    zadanie LIX.    zadanie LX.    zadanie LXI.    zadanie LXII.

Precvičte si chemické výpočty: zadanie I.      zadanie II.     zadanie III.     zadanie IV.    zadanie V.

 

Precvičte si úpravy chemických rovníc: zadanie I.    zadanie II.

Zopár úloh na precvičenie:

Úloha č.1: Rozpustili sme 30 gramov NaCl v 420 gramoch vody. Aký je hmotnostný zlomok NaCl a aká je látková koncentrácia takto pripraveného roztoku?
ρ( roztok ) = 1,1 g / ml , M (NaCl ) = 58 g / mol

Úloha č.2: Vypočítajte hmotnosť acetylénu a hydroxidu vápenatého, ktorý vznikne reakciou 32 gramov karbidu vápenatého s vodou. M ( Ca ) = 40 g /mol, M ( C ) = 12 g / mol, M ( H ) = 1 g /mol, M ( O ) = 16 g / mol.

Úloha č.3: Koľko gramov KOH vznikne reakciou 23, 4 gramov draslíka s vodou?
M ( K ) = 39 g / mol, M ( H ) = 1 g / mol, M ( O ) = 16 g / mol.

Úloha č.4: Vypočítajte, koľko molekúl fluóru sa nachádza pri normálnych podmienkach v 5 litroch fluóru.

Úloha č.5: 25 litrov 80 % - nej kyseliny sírovej ( ρ = 1,7 kg / l ) sa má zriediť na 16 % - ný roztok. Koľko kg, resp. litrov vody je potrebné pridať ?

Úloha č.6: Jodid ciničitý sa pripravil reakciou cínu s jódom. Na jeho prípravu sa zobralo 8,6 g cínu a 30 g jódu. Určite látku, ktorá je pri reakcii v nadbytku. Vypočítajte hmotnosť pripraveného jodidu ciničitého.
M ( Sn ) = 118,7 g / mol, M ( I ) = 126,9 g / mol, M ( jodid ciničitý ) = 626,3 g / mol.
 


Úloha č.1: Aký objem roztoku etanolu, w = 95%, so špecifickou hmotnosťou 0,79 g / ml a oxidu uhličitého vznikne alkoholovým kvasením 9 kg glukózy ?
M (glukóza) = 180 g / mol, M (etanol) = 46 g / mol.

Úloha č.2: Koľko gramov roztoku etanolu, w = 38,5 %, treba na prípravu 22 g octanu etylového, ak výťažok esteru je 25 % teoretického množstva ? M (etanol) = 46 g / mol, M ( octan etylový) = 88 g / mol.

Úloha č.3: Krv má obsahovať 4,5 mmol / l KCl. Koľko mg KCl treba dodať pacientovi ( dospelý, 5 litrov krvi ), ktorý má v krvi 2,9 mmol / l KCl ? M ( KCl ) = 75 g / mol.

Úloha č.4: Vypočítajte hmotnosť roztoku kyseliny octovej ( w = 75 % ) pripraveného oxidáciou 4,4 g etanálu ? Aké množstvo kyslíka ( objem kyslíka ) sa spotrebuje? M ( C ) = 12 g / mol,
M ( O ) = 16 g / mol, M ( kys. octová ) = 60 g / mol, M ( H ) = 1 g / mol.

Úloha č.5: Pri tepelnom rozklade 2 mólov uhličitanu vápenatého sa spotrebuje 356 kJ tepla. Napíšte chemickú rovnicu reakcie a vypočítajte, koľko tepla sa spotrebuje pri vzniku 0,25 mólu oxidu uhličitého.

Úloha č.6: Ocot sa používa na odstraňovanie vodného kameňa. Napíšte chemickú rovnicu tejto reakcie a pomenujte všetky reaktanty a produkty.
 

Úloha č.1: Vypočítajte, aké látkové množstvá produktov vzniknú  reakciou 16,35 g zinku s kyselinou       sírovou. Akú hmotnosť budú mať vznikajúce produkty reakcie?

M (Zn) = 65,4 g/ mol, M (S) = 32 g/ mol, M (O) =16 g/ mol, M (H) = 1,0 g/ mol.

 

Úloha č.2:  Koľko gramov zinku a síry je potrebné na prípravu 24,25 g sulfidu zinočnatého?

                     M (Zn) = 65,4 g/ mol , M(S) = 32 g/ mol.

 

Úloha č.3:  Aký objem oxidu uhličitého sa pripraví horením 3 metrov kubických butánu a koľko litrov kyslíka je treba na túto reakciu ?

 

Úloha č.4: Vypočítajte hmotnostný zlomok chloridu draselného v jeho roztoku s koncentráciou 2,5 mol / l, ak hustota roztoku je 1,02 g/ ml.

 

Úloha č.5: Koľko gramov chloridu sodného je potrebné rozpustiť v 400 g  vody, aby sme pripravili jeho 25% vodný roztok ?

 

Úloha č.6: Napíšte, ako možno pripraviť z fosforu kyselinu fosforečnú.

 

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.