Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Výchovná poradkyňa: Mgr.Mariana Antolíková

Oblasti  činnosti  výchovného  poradcu:

Profesijná orientácia žiakov - Vykonávať poradenstvo v duchu humanizmu a demokracie, dodržiavania a obhajovania základných ľudských práv a práv dieťaťa pri riešení profesijných potrieb žiakov.
Preventívne programy - V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa detí a žiakov a zabezpečovať preventívne programy zamerané na predchádzanie nežiaducich prejavov správania sa žiakov a všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu  a intolerancie.
Osobné a osobnostné problémy žiakov -  Monitorovať správanie sa žiakov a jeho zmeny. V prípadoch podozrenia zdravého osobnostného vývinu žiakov zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa.

Pre koho ?

 

pre žiakov,
pre rodičov,
pre rôzne inštitúcie,
pre učiteľov.

 

mail: marianaantolikova8@gmail.com

  informácie o -  prihláške na SŠ,    zápisnom lístku

Vnútorná smernica o prevencii a riešení šikanovania žiakov 

Smernica MŠ o šikanovaní

Konzultačné hodiny: streda 7:45 - 9:25, v prípade potreby v poobedňajších  hodinách podľa dohody      

Dôležité dátumy   

20. február 2019 - termín podania prihlášok na SŠ vyžadujúce talentové skúšky riaditeľstvu ZŠ  

3. apríl 2019 - Testovanie 9

25. marec - 12. apríl 2019 - talentové skúšky

do 1. februára 2019 - termín zverejnenia kritérií prijatia na SŠ vyžadujúce talentové skúšky  

do 31. marca 2019 - termín zverejnenia kritérií prijatia na SŠ nevyžadujúce talentové skúšky

10. apríl 2019 - termín podania prihlášok na SŠ riaditeľstvu ZŠ (Do 3. apríla 2019 odovzdať vyplnené tlačivá - Potvrdenie údajov pred tlačou prihlášok výchovnej poradkyni!)

13. máj a 16. máj 2019 - prijímacie skúšky (1. kolo)

18. jún 2019 -  prijímacie skúšky (2. kolo)  

 Dôležité informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
www.svsmi.sk; informácie o SŠ a prijímacích skúškach
http://povolania.eu/    sprievodca svetom povolaní
https://www.pozicie.sk/  katalóg pracovných pozícii
https://www.istp.sk/kartoteka-zamestnani  kartotéka typových pozícii

 Webové stránky stredných škôl v Bardejove:

Gymnázium Leonarda Stöckela - http://www.gymlsbj.sk/
Spojená škola J. Henischa - http://www.ssjh.sk/
Gymnázium sv.Jána Bosca http://www.cigybar.sk/
Súkromné gymnázium v Bardejovehttp://www.sgbj.sk/
Súkromná stredná odborná škola Bardejov - http://ssosbj.edupage.org/
Stredná priemyselná škola Bardejov - http://www.spsbj.edu.sk/
Hotelová akadémia Jána Andraščíka -  http://www.habj.sk/
Obchodná akadémia v Bardejove - http://www.oabar.edu.sk/
Spojená školahttp://www.spojenabj.sk/

dotazník o DOD na SPŠ BJ

Pozvánka na DOD - SOŠ gastrónomie a služieb Prešov

Pozvánka na DOD - Spojená škola Juraja Henischa

fotografie z účasti na DOD

ďalšie fotografie zo spolupráce so strednými školami

 

 Informácie o stredných školách na Slovensku nájdete na týchto stránkach:
www.svsmi.sk; www.stredneskoly.eu

Zapojili sme sa do národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.

Ukážky z tvorby žiakov študujúcich rôzne učebné odbory – remeslá >> FOTOGALÉRIA

........................................................

RZ 9. ročníka so strednými školami:

Spolupráca s SCŠPP v Bardejove:

 

Spolupráca s GLS Bardejov:

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 21-10-2018.