Home
Up
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Občianska výchova

Šikanovanie

Dohovor o právach dieťaťa  zhrnutie

 

 

Dňa 31. 05. 2016 sa na VII. ZŠ Vinbarg v Bardejove na hodine občianskej náuky uskutočnila beseda s príslušníkmi Mestskej polície v Bardejove. Besedy sa zúčastnili žiaci 8. ročníka a musím povedať, že bola veľmi zaujímavá a hlavne poučná. Páni policajti nám počas besedy porozprávali o náplni svojej práce, základných úlohách a povinnostiach mestskej polície. Poučili nás aj o nebezpečenstve používania návykových látok, o vandalizme, sprejerstve a pod. Ukázali nám aj pomôcky pri vykonávaní svojej každodennej práce, ako sú putá, obušok.  K ich výstroji patrí aj zbraň, ale tú nám z bezpečnostných dôvodov nemohli ukázať. Vysvetlili nám rozdiel medzi úlohami, ktoré vykonáva mestská a štátna polícia. Žiaci kládli policajtom otázky, na ktoré oni s radosťou odpovedali.

     Príslušníkom mestskej polície ďakujeme za ich návštevu a p. uč. Barillovej za zorganizovanie tohto podujatia.  

K. Marková a D. Kusavová 8. A

 

Zaujímavým spestrením vyučovania občianskej náuky bola netradičná hodina v 8.A a 8.B triede, ktorá sa realizovala formou besedy, ktorú zorganizovala p. uč. PaedDr. M. Barillová.
Pozvanie prijal p. Mgr. Valkučák, príslušník PZ SR v Bardejove, ktorý dokázal odborné poznatky pretlmočiť do bežnej reči žiakov. Zaujímavo vysvetlil rozdiel medzi priestupkom a trestným činom, zdôraznil, že alkohol mladistvým do 18 rokov je zakázaný a že mládež už od 14 rokov je trestnoprávne zodpovedná.
Umožnil žiakom pýtať sa na konkrétne prípady z praxe. Na záver žiačka 8.A triedy S. Hopková v mene všetkých poďakovala p. Valkučákovi, že si našiel čas a umožnil žiakom priblížiť namáhavú a nebezpečnú prácu policajtov.

 

NAJ.sk

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.