Home
Organizácia školy
Naše úspechy
Dokumenty
K predmetom
Fotogaléria
Výchovné porad.
Krúžky
Basketbal
Gymnastika
Triedy, Žiaci ...
Školský klub detí
Školská jedáleň

 

Naša škola 

kliká zodpovedne.sk

 


 

Jedným z dôležitých bodov primármej prevencie je naučiť deti ako zmysluplne tráviť ich voľný čas. Preto sme ponúkli žiakom veľa možností ako aktívne tráviť voľný čas prostredníctvom krúžkovej činnosti, na financovanie ktorej sa využili vzdelávacie poukazy.

Krúžková činnosť v šk. roku 2018/2019

Príďte k nám do nášho CVČ

 Milí žiaci, vážení rodičia,

pri našej škole už niekoľko rokov pôsobí Centrum voľného času (CVČ), ktorého poslaním je organizovať pre žiakov školy rôznu záujmovú činnosť. Poplatok za členstvo v CVČ je síce 2 € mesačne (ak žiak odovzdá škole vzdelávací poukaz, tak iba 1 € mesačne a žiaci, ktorých rodičia poberajú dávky v hmotnej núdzi platia iba 0,50 € mesačne), mesto však takéto školské zariadenie dotuje sumou 55 € na jedného žiaka ročne.

 Výhody:

pestrá ponuka záujmových útvarov (krúžkov)

zmysluplné využitie voľného času

kvalifikovaní vedúci krúžkov

odborné rozvíjanie talentu, nadania žiakov

žiadne ďalšie poplatky za zaujímavé školské akcie

spolufinancovanie školských výcvikov (lyžiarsky, plavecký, vodácky výcvik) i školy v prírode

 Ako sa prihlásiť do CVČ?

   vyplniť prihlášku (má ju každý triedny učiteľ, alebo vedúci krúžku)

   zaplatiť poplatok za 5 mesiacov (10€ / 5€ / 2,5€)

 Tešíme sa na Vás!

Ponuka krúžkovej činnosti v šk. roku 2018/2019


1.      

1.      Hravá slovenčina                       Mgr. Tatiana Bartošová

2.      Športové hry                             Mgr. Alena Fellegiová

3.      Kultúra a hravá angličtina           Mgr. Dana Fellegiová

4.      Vybíjaná                                  Mgr. Eva Mačejová

5.      Mladý animátor                         Mgr. Jana Harčárová

6.      Mladý animátor                         Mgr. Daniela Katušinová

7.      Literárno-tanečný krúžok            Mgr. Anna Rohaľová

8.      Športovo-turistický                    Mgr. Valéria Dzubáková

9.       Športovo-turistický                   Mgr. Mariana Antolíková

10.   Tvorivé výtvarné umenie           Mgr. Mariana Antolíková

11.  Šachový krúžok                         Mgr. Marek Pataky

12.  Internetový krúžok                    Mgr. Marek Pataky

13.  Fyzika zaujímavo                      Mgr. Marek Pataky

14.  Turistický krúžok                       p. Viera Viszlayová

15.   Futbal – športové hry               p. Viera Viszlayová

16.  Športové hry                            p. Jana Kuľková

17.  Mladý kuchárik                          p. Anna Cimbaľáková

18.  Judo I.                                    p. Jaroslav Marušin

19.  Judo II.                                   p. Jaroslav Marušin

20.  Turistický krúžok                      p. Simona Potomová 

21.  Gymnastický krúžok  I.              Mgr. Dana Stoláriková

22.  Gymnastický krúžok  II.             Mgr. Dana Stoláriková

23. Ruský jazyk hrou                      Mgr. Valéria Dzubáková

Vzdelávací poukaz podpísaný zákonným zástupcom odovzdá žiak vedúcemu záujmového útvaru, ktorý chce navštevovať, najneskôr do 14. septembra 2018 (piatok).

    

(záujmové útvary môžu byť priebežne dopĺňané, ako aj rušené, podľa záujmu detí a možností školy)

Aktuálne fotografie a články z činnosti krúžkov nájdete vo Fotogalérii

 

2014/2015

 

Športovo - turistický krúžok (p. Viszlayová)

 

Hrebeňovka

Trasa.: Polianske sedlo - Dujava - Konieczna / 17 km / .Poznávacia činnosť greckokat.drevený kostolík v Koniecznej, voj. cintorín z 1.sv. vojny podľa arch. D. Jurkoviča, národná kult. pamiatka greckokat. kostol v Chmeľovej a Mlynica.. Ďalšie foto na stránke KST Bardejov

 

 

 

  

 

Mladý animátor - Biblický krúžok (p. Katušinová a p. Harčárová)

Skanzen

 

  

      

 

fotografie z tejto aj ďalších vydarených akcií nájdete vo Fotogalérii:

 

 

Fotogaléria

 

 


 

Podmienka zriadenia krúžku je najmenej 12 záujemcov, ktorí odovzdajú vzdelávací poukaz.

 

 

[gmiterko@outlook.sk]
Posledná aktualizácia: 17-10-2018.